Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

0070 3c42 500
Reposted fromyellowblog yellowblog viabarszczowa barszczowa
Agape0289
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianivea nivea
Agape0289
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

May 01 2015

Agape0289
1163 ca9a
0530 19a8
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Agape0289
Agape0289
0742 74f3 500
Reposted fromseverine severine viadzony dzony
Agape0289
Agape0289
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
Agape0289
7218 3900 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
Agape0289
Agape0289
9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viairmelin irmelin
Agape0289
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Agape0289
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Agape0289

April 30 2015

Agape0289
Agape0289
Zastanawiałam się nad tym często, ale nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego właściwie dobroć wyszła z mody?
— Krystyna Siesicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl